میکروسمنت دیوار مسکونی - قم

  • متراژ پروژه 50 متر مربع
  • متریال مورد استفاده سمیک (گرید-جنرال)
  • محل پروژه قم
  • مدت زمان اجرا 2 روز
  • زیرکار پروژه رنگ